DO SOLIDARNOSTNEGA DODATKA UPRAVIČENI TUDI IZREDNI ŠTUDENTI
Novela Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo - ZIUZEOP-A (Ur. l. RS 61/2020), je prinesla pravico do enkratnega solidarnostnega dodatka  tudi za izredne študente.  Izplačilo v višini 150 evrov bo v izplačano do 1.6.2020.

Do dodatka so upravičeni študenti in študentke s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih v Republiki Sloveniji na rednem ali izrednem načinu študija in na dan 13. marca 2020 niso bili vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 14., 15., 16., 17., in 25. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).

Obrazec za oddajo vloge  je objavljen na e-Upravi. Povezava na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: https://e-uprava.gov.si/podrocja/izobrazevanje-kultura/visoka-in-visja-sola/enkratno-izplacilo-solidarnostnega-dodatka-studentom.htmlNazaj na arhiv