MOŽNOST BREZPLAČNEGA ŠTUDIJA ZA ZAPOSLENE - RAZPIS IN MERILA 2019/20
Višja strokovna šola Lampret consulting je vključena v projekt Munera 3 - Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022, katerega cilj je izboljšati kompetence zaposlenih zaradi potreb na trgu dela, boljših zaposlitvenih možnosti pa tudi osebnega razvoja. Več o projektu na povezavi: http://www.munera3.si

Projekt Munera 3 med drugim omogoča brezplačen študij na višješolskih programih zaposlenim študentom. Izjema so prispevki, ki se plačujejo za namene in v višini kot je določeno v Ceniku prispevkov  (cenik prispevkov.pdf)

Za izbrane udeležence bo izvajanje študijskega programa Ekonomist – smer komerciala od začetka študijskega leta 2019/20 do zaključka študija brezplačno (vendar najdlje do 30.9.2022) pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti.

Pogoji za vključitev v projekt v študijskem letu 2019/20
V brezplačen izredni študij se lahko vključi kandidat:
- ki je na dan vpisa. redno zaposlen (ima sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu ali je samozaposlen: samostojni podjetniki, kmetje, ipd.)
- ki izpolnjuje pogoje za vpis v višješolski program (zaključena 4-letna srednja šola)
- ki ima stalno bivališče v zahodni kohezijski regiji.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (original potrdilo delodajalca ali izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ).
Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni.

Merila in kriterij za vključitev v projekt
Število vpisnih mest za brezplačen študij na višješolskem programu Ekonomist je omejeno. Višja strokovna šola Lampret consulting bo v študijskem letu 2019/20 v okviru terminskega in finančnega načrta vključila najmanj 1 in največ 3 kandidate za študij na programu Ekonomist – smer komerciala in sicer za vpis v 1. ciklus (1. letnik).

Na osnovi prejetih prijav bodo kandidati vabljeni na osebni razgovor. Upošteval se bo vrstni red popolnih prijav. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom v srednji šoli, pri čemer se upošteva merila za izbiro v primeru omejitve vpisa www.vss-ce.com/vps

Način in rok za prijavo v projekt
Izpolnjeno prijavo in zahtevana dokazila (skenirano spričevalo o zaključeni srednji šoli in dokazilo o zaposlitvi) pošljete na elektronski naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#

Rok za prijavo v projekt  je bil podaljšan do 18.10.2019. 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt

Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni čimprej po zaključenem izbirnem postopku.  Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe in aneksa o izobraževanju.

Obveznosti kandidatov, ki bodo izbrani in vključeni v projekt

- Podpis pogodbe o izobraževanju
- Podpis aneksa k pogodbi

V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi in aneksu k izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa.

Dodatne informacije
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#

Predstavitev programa Ekonomist:  ekonomist 19-20.pdf
logotip MIZŠ                             Logo EKP socialni sklad SLO slogan         munera 3b
Nazaj na arhiv