Predstavitev programa
PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: višješolska strokovna izobrazba  SOK raven 6

STROKOVNI NAZIV: ekonomist / ekonomistka. Okrajšano: ekon.

Pri izvedbi programa sodelujejo predavatelji iz prakse, z bogatimi izkušnjami na področjih, kjer predavajo.

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpiše:
 •  kdor je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezne srednješolske programe po prejšnjih predpisih; 
 • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

TRAJANJE ŠTUDIJA 

Študijski program ima dva letnika. Izvedba izrednega študija na naši šoli traja dve koledarski leti in pol. Naslednjega pol leta je namenjeno pripravi in pisanju diplomske naloge, ki se zaključi z diplomskim izpitom (več organizacija in izvedba študija)


CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji programa so izobraziti ekonomiste:
 •  z dovolj širokim in poglobljenim strokovno – teoretičnim in praktično uporabnim znanjem,
 • z dovolj širokim znanjem komercialnega in finančnega poslovanja ter vodenja računovodstva,
 • s poglobljenim in dovolj širokim znanjem organizacije poslovanja ter vodenja in organiziranja tehnoloških procesov,
 • ki pridobijo generične in poklicno specifične kompetence strokovnega področja komerciala, računovodstvo, organizacija poslovanja, bančništvo, zavarovalništvo, poštno poslovanje, poslovanje z nepremičninami, poslovna logistika in poštni promet,
 • s strokovnim znanjem s področja bančništva, zavarovalništva, poslovne logistike, poštnega prometa in poslovanja z nepremičninami.

Študentje pri študiju pridobijo naslednje generične kompetence:
 • moralni in etični čuta za poštenost, natančnost in vestnost pri delu,
 • sposobnosti za vodenje, načrtovanje, organiziranje in nadziranje poslovnih procesov,
 • znanje tujega jezika v mednarodnem poslovanju in spremljanje novosti v tujini,
 • samozavestno odločanje in sprejemanje poslovnih odločitev na določenem strokovnem področju,
 • odgovornost za zagotavljanje kakovosti pri delu, spodbujanje prenašanja znanja, prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje,
 • učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj s poslovnimi funkcijami,
 •  sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji.

Poklicno-specifične kompetence:

 • sposobnost konceptualnega razmišljanja in uporabnost aplikacij in baz podatkov za učinkovito delo s strankami, zasnovo in implementacijo poslovnih rešitev v ekonomskem poslovanju,
 • sposobnost spremljanja metodologije in ciljev spremljanja trga in konkurence,
 • znanje analize statističnih podatkov za potrebe trga, ekonomičnosti poslovanja in trženje storitev, poslovnih procesov ter sposobnost prepoznavanja in definiranja pojavov ekonomske politike ter razmer in pogojev v mednarodnem poslovanju
 • sposobnost organizirati, pripravljati in obvladovati logistične procese, razvojne strategije podjetij,
 • razumejo zakonodajo in predpise, dokumentacijo ter postopke s področja ekonomskih ved
 • sposobnost aplikacije teorije v prakso na različnih področjih ekonomskega poslovanja
 • sposobnost učinkovitega poslovanja z uporabo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, osnovnih matematično-statističnih metod, sodobnih metod, tehnik in načel organizacije in integralnega sistema menedžmenta
 • znanja osnov finančnega poslovanja, osnov marketinga menedžmenta in elementov  trženjskega spleta, osnovnih zahtev ekologije, ergonomije in varstva pri delu,
 • sposobnost za samostojno strokovno delo za razvojno in operativno vodenje malih in srednje velikih podjetij, uvajanje in uresničevanje notranjega podjetništva, oblikovanje in uresničevanje razvojnih zamisli, podjetniško planiranje, poslovanje z nepremičninami, ipd.