Smer: ekonomist - računovodja
 

PREDMETNIK
Študijski program Ekonomist je široko zasnovan, saj usposablja ekonomiste za več smeri.

V prvem letniku pridobijo študenti temeljna znanja za nadaljnji študij: znanja iz tujega jezika (angleški jezik), komuniciranja, matematike in statistike, informatike z uporabo računalnika,
organizacije in menedžmenta ter obveznosti iz naslova praktičnega izobraževanja. Našteti predmeti
so obvezni za vse študente vpisane v program.

I. letnik


Ime predmeta

Kreditne točke

Načini ocenjevanja znanja

Ustno

 

Pisno

 

Izdelek,storitev z zagovorom

Obvezni skupni predmeti

 

 

 

 

Poslovni tuji jezik 1    – angleški jezik

6

x

x

 

Poslovno komuniciranje 

6

x

x

 

Informatika

5

 

x

 

Poslovna matematika s statistiko 

6

 

x

 

Organizacija in menedžment podjetja

6

 

x

 

Ekonomija

5

 

x

 

Osnove poslovnih financ

6

 

x

 

Praktično izobraževanje 1

12

 

x

x

 

II letnik 

V nadaljevanju študija si študent izbere smer (izbirni modul) in v okviru izbrane smeri opravi vse obveznosti po predmetniku. Izbrana smer omogoča konkretno usposobitev študenta za določeno delo.
Študent, ki ga zanima delo v računovodstvo, bo lahko izbral smer Računovodja (računovodja za manjše družbe in s.p.). V okviru te smeri bo opravil še naslednje predmete:


Ime predmeta

Kreditne

točke

Načini ocenjevanja znanja

Ustno

 

Pisno

 

Izdelek,

storitev z zagovorom

Temelji računovodstva(predmet 1. letnika)

6

 

x

 

Finančno računovodstvo

7

 

x

 

Stroškovno računovodstvo

7

 

x

x

Davki

6

 

x

x

Analiza bilanc z revizijo

5

 

x

 

Insolvenčni postopki

6

 

x

 

Računovodstvo za samostojne podjetnike

5

 

x

x


Za dokončanje študija mora študent opraviti še naslednje obveznosti:


Ime predmeta

Kreditne

točke

Načini ocenjevanja znanja

Ustno

 

Pisno

 

Izdelek,

storitev z zagovorom

Prosto izbirni predmet*

5

 

 

 

Praktično izobraževanje 2

16

 

x

x

Diplomsko delo (diplomska naloga z zagovorom)

5

 

x

x


*Prosto izbirni predmet   lahko  izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo druge smeri ali programi.  Za lažjo odločitev bo šola pripravila nabor izbirnih predmetov.

Vsebina predmetov smer Računovodja.pdf

Vsebina obveznih skupnih predmetov Ekonomist.pdf


PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

 

Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del študijskega programa. Namen praktičnega izobraževanja je usposobitev študenta za uporabo teoretičnega znanja v praksi.

 

1. študenti brez delovnih izkušenj

Študenti brez delovnih izkušenj  opravljajo praktično izobraževanje v izbrani organizaciji. Praktično izobraževanje si organizira sami ali v sodelovanju s šolo.

Obveznosti študenta: 400 ur v I. in 400 ur v II. letniku, skupaj 800 ur  prakse. 

Študent pripravi v vsakem letniku projektno nalogo v povezavi z določenim modulom 1. oziroma 2. letnika in jo zagovarja.

 

2. študenti z delovnimi izkušnjami

Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se lahko prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. Pri priznavanju praktičnega izobraževanja  se upoštevajo tipična dela poklica.

 

Študenti vložijo vlogo za priznanje praktičnega izobraževanja. Sestavni del vloge je  tudi obrazec pregled delovnih mest (oba obrazca sta objavljena tudi na spletni strani šole pod obrazci),  ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani delodajalca.

 

O ustreznosti delovnih izkušenj in priznavanju praktičnega izobraževanja odloča Študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja in ciljev praktičnega izobraževanja. Priznano praktično izobraževanje se vpiše v indeks.

 

 

DIPLOMSKO DELO

 

Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora.  Temo diplomske naloge si študent/ka izbere iz nabora razpisanih tem, ki jih objavi šola. Temo lahko predlaga tudi študent ali   podjetja oz. organizacije, s katerimi šola sodeluje.

Diplomska naloga je rezultat samostojnega   dela študenta, v kateri dokaže  poznavanje vsebine na  področjih, ki jih obsega študijski program, sposobnost aplikacije teoretičnih spoznanj v praksi organizacije in  kritičen odnos do lastnega dela in obstoječe prakse v organizaciji.

 

 

POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

 

Za vpis v 2. letnik mora študent zbrati najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika,

V celoti pa mora imeti opravljene vse obveznosti iz naslova praktičnega izobraževanja

za 1. letnik.

 

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka

opraviti vse študijske obveznosti programa:

-        izpite,

-        vaje,

-        seminarske naloge in druge izdelke,

-        diplomsko delo (diplomska naloga in zagovor le-te).

 

 

  PRIZNAVANJE ZNANJA

Študenti lahko uveljavljajo priznavanje znanja pridobljeno po javno veljavnih izobraževalnih programih (npr.  v višjih ali visokih šolah) ali z neformalnim izobraževanjem (izobraževalni programi in usposabljanja npr. tečaji, delavnice).

Priznavanje znanja obravnava Študijska komisija na podlagi vloge in dokazil, ki jih predloži študent, skladno s predpisi in merili, ki urejajo postopek ugotavljanja, preverjanja, uveljavljanja in priznavanja znanj.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na referat višje šole.