Prijava in vpis v študijsko leto 2023/2024

ROKI ZA PRIJAVO IN VPIS V VIŠJE ŠOLE ZA ŠTUDIJSKO LETO 2023/2024


Prijavno-izbirni postopek2023.pdfI. prijavni rok od 20. 2. do 17. 3. 2023


Kandidati za vpis se prijavijo z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni strani Višješolske prijavne službe: https://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen obrazec natisnjen s spletne strani, se podpiše in pošlje priporočeno na naslov: Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, Pot na Lavo 22, 3000 Celje ali skenira in pošlje na e-naslov:  #EM#70736b69657367297e79794b7f6e236c757d787639667f#EM#

Kandidati, ki so srednjo šolo končali pred junijem 2002, priložijo še dokazilo o izpolnjevanju vpisnih pogojev.

Sprejeti kandidati bodo vabljeni na vpis, ki bo potekal do 22. 8. 2023.II. prijavni rok od 25. 8. do 31. 8. 2023Postopek prijave na prosta vpisna mesta je isti kot za prvi rok. Poteka preko Višješolske prijavne službe.

Vpis sprejetih kandidatov do 1. 10. 2023.

Postopek prijave na prosta vpisna mesta v drugem roku, je enak  kot za prvi rok in poteka preko Višješolske prijavne službe.VPIS NA IZREDNI ŠTUDIJ    do 6. 10. 2023


Rok za vpis na izredni študij traja še nekaj dni več, in sicer do 6. 10. 2023. 

Prijavni obrazec za vpis na prosta mesta bo objavljen na spletni strani www.lampret-consulting.si v začetku septembra. Vpis bo potekal neposredno na šoli.


Za več informacij nam lahko pišete na e-naslov: #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#. .

 

 

Dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev 

 

V prvem roku  in drugem prijavnem roku se dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev pošljejo na Višješolsko prijavno službo v Celje.

• Dokazil o izpolnjevanju vpisnih pogojev NI POTREBNO pošiljati tistim kandidatom, ki opravljajo maturo, 
 poklicno maturo ali preizkuse znanja v šolskem letu 2022/23.


• Prav tako NI POTREBNO pošiljati dokazil tistim, ki so maturo, poklicno maturo ali preizkuse znanja opravljali 
PO JUNIJU 2002. 


Podatke bo Višješolski prijavni službi sporočil Državni izpitni center.


Kandidati, ki so šolanje zaključili pred junijem 2002, morajo prijavi za vpis priložiti dokazila o izpolnjevanju vpisnih pogojev. Dokazila so: 

1.  spričevalo o zaključnem izpitu ali maturitetno spričevalo ali diploma (skupaj z obvestilom o uspehu) + spričevali tretjega in četrtega letnika ali zadnjih dveh letnikov ali

2. spričevalo o mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu skupaj s potrdili o opravljenih vseh štirih izpitnih enotah + potrdilo o preizkusu znanja, če ste ga opravili pred   junijem 2002 + dokazilo o treh letih delovnih izkušenj (potrdilo delodajalca ali fotokopija prve strani delovne knjižice in strani, iz katerih je razvidna delovna doba) ali

3. zaključno spričevalo + spričevali zadnjih dveh letnikov (oziroma dokazila o opravljenem mojstrskem, delovodskem ali poslovodskem izpitu) skupaj z overjenimi prevodi v slovenski jezik, če ste že končali srednjo šolo v tujini.

4. Če so bila spričevala oziroma dokazila nostrificirana po predpisih, ki so veljali pred uporabo Zakona o priznavanju in vrednotenju izobraževanja (Uradni list RS, št. 87/11 in 97/11), prijavi priložite odločbo o nostrifikaciji.

Če odločbe o nostrifikaciji nimate, morate višji strokovni šoli, ki ste jo navedli  pod 1. željo, poslati še posebno vlogo za priznavanje izobraževanja (Obrazec N) in spričevala oziroma dokazila in prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja, pridobljenega v tujini.

Višja strokovna šola opravi postopek priznavanja izobraževanja in vam izda odločbo, s katero ugotovi, ali izpolnjujete predpisane izobrazbene pogoje za vpis v študijski program, za katerega se prijavljate, ter o tem obvesti Višješolsko prijavno službo.

Za spričevala iz nekdanjih jugoslovanskih republik, pridobljena pred 25. junijem 1991, postopek priznavanja izobraževanja ni potreben.

5. Kandidati, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini, morajo višji strokovni šoli, ki so jo navedli pod 1. željo, poslati spričevala oziroma dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N – dostopen na povezavi https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=2130 ), Kandidati, ki bodo letos končali srednjo šolo v tujini in 17. marca 2023 še nimajo izdanega spričevala, morajo posredovati dokazila ter overjene prevode v slovenščino skupaj s posebno vlogo o priznavanju izobraževanja (Obrazec N) najpozneje do 3. julija 2023 za prvi prijavni rok in do 31. avgusta 2023 za drugi prijavni rok

 

6. Za maturitetno spričevalo se šteje tudi spričevalo o zaključnem izpitu – poskusni maturi. 


7. Diploma o mednarodni maturi (International Baccalaureat – IBO) je enakovredna maturitetnemu spričevalu, pridobljenemu v  Republiki Sloveniji.

8. Spričevalu o poklicni maturi sta enakovredna tudi spričevalo o zaključnem izpitu in diploma o končanem štiriletnem srednješolskem izobraževanju, ki sta se izdajala pred uvedbo poklicne mature.

9. Tisti, ki imajo učni uspeh v tretjem in četrtem letniku vpisan v indeks, kot dokazilo pošljejo prvo stran indeksa ter strani, na katerih so navedene ocene za posamezni letnik in splošni uspeh.

10. Kandidati, ki so spremenili osebne podatke (npr. priimek) priložijo še fotokopijo enega od naslednjih dokumentov: poročni list, osebna izkaznica ali potni list.


Pomembno.

Dokazila o srednješolski izobrazbi, ki jih boste priložili prijavi morajo biti  fotokopije ali skenirana spričevala. Ne prilagajte izvirnikov - originalov.Preizkusi znanja
Če imate opravljen mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, morate predhodno opraviti preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike oz. tujega jezika. V prijavi morate navesti, kateri predmet ste izbrali. Preizkus opravite v izpitnih rokih in po pravilih, ki veljajo za poklicno maturo.

Za opravljanje preizkusov znanja se morate prijaviti sami, in sicer v skladu s predpisi, ki urejajo poklicno maturo. Podrobnejše informacije o opravljanju preizkusov znanja dobite na srednjih šolah.