Poslovni sekretar
Javnoveljavni višješolski študijski program, prenovljen po merilih bolonjske deklaracije, kreditno ovrednoten s 120 kreditnimi točkami. 

Program Poslovni sekretar je prenovljen višješolski študijski program. Usposablja za dinamičen in zahteven poklic s širokimi možnostmi zaposlitve. 
Študenti pridobijo širok obseg kompetenc za učinkovito izvajanje podpornih nalog menedžmentu, samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov, načrtovanje, organiziranje in vodenje pisarniškega poslovanja. Študij je praktično usmerjen. Pridobljena znanja lahko študenti takoj prenesejo v svoje delovno okolje.
Prenovljen program Poslovni sekretar omogoča izbirnost vsebin študija po meri študente, s tem pa njegovo konkretno usposobitev za večjo konkurenčnost na trgu dela, za delodajalcu pa zelo zaposljivega sodelavca. 

Poleg modernih vsebin in več širših strokovnih kompetenc omogoča program večjo mobilnost študentov v slovenskem in evropskem izobraževalnem ter zaposlitvenem prostoru. Program je kreditno ovrednoten po ECTS sistemu (dokončan študij prinese 120 kreditnih točk) Priloga k diplomi, z navedbo vsebin študija pa zagotavlja večjo transparentnost pridobljene izobrazbe.

Program je po vsebini in strukturi primerljiv s sorodnimi evropskimi programi, sledi potrebam študentov in delodajalcev.

Pridobljena izobrazba: višja strokovna, SOK* raven: 6.
Strokovni naziv: poslovni sekretar/ poslovna sekretarka

*po Zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij se višješolski program umešča v 6 raven in je enakovredna kratkemu ciklu po EOVK (evropsko ogrodje visokošolskih kvalifikacij)