Predmetnik
Predmeti in ostale obveznosti študentov za napredovanje in zaključek študija. Priznavanje praktičnega izobraževanja in izpitov iz drugih šol.

PREDMETNIK

Študijski program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami (KT) po sistemu ECTS. 
 
1. Predmetnik, kreditne točke, načini ocenjevanja znanja


Ime predmeta

Kreditne točke

Načini ocenjevanja znanja

Ustno

Pisno

Izdelek,storitev z zagovorom

I. letnik

Poslovni tuj jezik 1

6

x

x

 

Poslovno komuniciranje 

6

x

 

 

Ekonomika poslovanja 

5

 

x

 

Računovodstvo in finančno poslovanje 

5

 

x

 

Informacijsko-komunikacijska  podpora v pisarni 

5

 

 

x

Informacijska tehnologija in  podatki   

5

 

 

x

Gospodarsko pravo

5

 

x

 

*Ustava in državna ureditev

5

 

x

 

*Državna uprava in upravni postopek

5

 

x

 

**Prosto izbirni predmet

5

 

 

 

Praktično izobraževanje 1 (PRI 1)

13

 

 

x

Skupaj KT za 1. letnik

60

II. letnik

Poslovni tuji jezik 2 – italijanski jezik

5

x

x

 

Poslovno sporazumevanje v slovenskem jeziku

5

 

x

 

Sodobno vodenje pisarne

6

 

x

 

Ljudje v organizaciji

6

 

x

 

Osnove upravljanja in organizacija poslovanja

5

 

x

 

Projektno organiziranje poslovnih dogodkov 

5

 

 

x

Praktično izobraževanje 2

13

 

 

 

*IZBIRNI MODUL Komuniciranje z javnostmi

 

 

 

 

Poslovni tuji jezik 3 

5

x

x

 

Trženje in tržno komuniciranje 

5

 

x

 

*IZBIRNI MODUL Spletno poslovanje (SPO)

 

 

 

 

Elektronsko poslovanje

5

 

 

x

Grafični in spletni dizajn v pisarni

5

 

 

x

Diplomsko delo

5

 

 

x

Skupaj KT za 2. letnik

60

Skupaj KT za 1. in 2. letnik

1202. IZBIRNOST VSEBIN PO MERI ŠTUDENTA

Prenovljen program Poslovni sekretar omogoča izbirnost študijskih vsebin.

Študent lahko v I. letniku izbira med predmetoma:
*Ustava in državna ureditev ali *Državna uprava in upravni postopek.

**Prostoizbirni predmet lahko izbere študent med predmeti, ki jih ponujajo drugi programi.
Za lažjo odločitev bo šola pripravila nabor izbirnih predmetov.

Študent v II. letniku izbere eno od smeri (modul):
- Komuniciranje z javnostmi ali
- Spletno poslovanje.

Izbirost študijskih vsebin omogoča konkretno usposobitev študenta, večjo konkurenčnost na trgu dela, za delodajalcu pa zelo zaposljivega sodelavca.


3. PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Praktično izobraževanje je pomemben sestavni del študijskega programa. Namen praktičnega izobraževanja je usposobitev študenta za uporabo teoretičnega znanja v praksi.

1. študenti brez delovnih izkušenj
Študenti brez delovnih izkušenj opravljajo praktično izobraževanje v izbrani organizaciji. Praktično izobraževanje si organizira sami ali v sodelovanju s šolo.
Obveznosti študenta: 390 ur v I. in 390 ur v II. letniku, skupaj 780 ur prakse.
Študent pripravi v vsakem letniku projektno nalogo v povezavi z določenim modulom 1. oziroma 2. letnika in jo zagovarja.

2. študenti z delovnimi izkušnjami
Študentom, ki imajo vsaj dve leti ustreznih delovnih izkušenj, se lahko prizna pravica do skrajšanja oziroma oprostitve praktičnega izobraževanja. Pri priznavanju praktičnega izobraževanja se upoštevajo tipična dela poklica.

Študenti vložijo vlogo za priznanje praktičnega izobraževanja. Sestavni del vloge je tudi obrazec pregled delovnih mest (oba obrazca sta objavljena tudi na spletni strani šole pod obrazci), ki mora biti pravilno izpolnjen in potrjen s strani delodajalca.

O ustreznosti delovnih izkušenj in priznavanju praktičnega izobraževanja odloča Študijska komisija na podlagi primerjave ocene opisa del, ki jih študent opravlja in ciljev praktičnega izobraževanja. Priznano praktično izobraževanje se vpiše v indeks.


4. DIPLOMSKO DELO


Diplomsko delo je sestavljeno iz diplomske naloge in zagovora. Temo diplomske naloge si študent/ka izbere iz nabora razpisanih tem, ki jih objavi šola. Temo lahko predlaga tudi študent ali podjetja oz. organizacije, s katerimi šola sodeluje.
Diplomska naloga je rezultat samostojnega dela študenta, v kateri dokaže poznavanje vsebine na področjih, ki jih obsega študijski program, sposobnost aplikacije teoretičnih spoznanj v praksi organizacije in kritičen odnos do lastnega dela in obstoječe prakse v organizaciji.

.

5. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA

Za vpis v 2. letnik mora študent zbrati najmanj 45 kreditnih točk iz prvega letnika. V celoti pa mora imeti opravljene vse obveznosti iz naslova praktičnega izobraževanja za 1. letnik.

Za končanje študijskega programa in pridobitev izobrazbe mora študent/ka opraviti vse študijske obveznosti programa:
- izpite,
- vaje,
- seminarske naloge in druge izdelke,
- diplomsko delo (diplomska naloga in zagovor le-te).

6. 
PRIZNAVANJE ZNANJA

Študenti lahko uveljavljajo priznavanje znanja pridobljeno po javno veljavnih izobraževalnih programih (npr.  v višjih ali visokih šolah) ali z neformalnim izobraževanjem (izobraževalni programi in usposabljanja npr. tečaji, delavnice).

Priznavanje znanja obravnava Študijska komisija na podlagi vloge in dokazil, ki jih predloži študent, skladno s predpisi in merili, ki urejajo postopek ugotavljanja, preverjanja, uveljavljanja in priznavanja znanj.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na referat višje šole.