Predstavitev programa
PRIDOBLJENA IZOBRAZBA: višješolska strokovna izobrazba  SOK raven 6

STROKOVNI NAZIV: poslovni sekretar / poslovna sekretarka (posl. sek.)

Pri izvedbi programa sodelujejo predavatelji iz prakse, z bogatimi izkušnjami na področjih, kjer predavajo.

POGOJI ZA VPIS

V program se lahko vpiše:
 • kdor je opravil splošno ali poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezne srednješolske programe po prejšnjih predpisih; 
 • kdor ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit in ima tri leta delovnih izkušenj ter opravi preizkus znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika v obsegu, ki je določen za poklicno maturo.

 


TRAJANJE ŠTUDIJA 

Študijski program ima dva letnika. Izvedba izrednega študija na naši šoli traja dve koledarski leti in pol. Naslednjega pol leta je namenjeno pripravi in pisanju diplomske naloge, ki se zaključi z diplomskim izpitom (več organizacija in izvedba študija)


CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE

Temeljni cilji programa so izobraziti in usposobiti študente za:

 • izvajanje dela in uresničevanje nalog s področja načrtovanja, organiziranja, vodenja in spremljanja aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu, ki temelji na v programu pridobljenih širokih in poglobljenih strokovno-teoretičnih ter praktično uporabnih znanjih s področja organizacije in pisarniškega poslovanja;
 • za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu, opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil in reševanja posameznih delovnih problemov z uporabo ustreznih metod in postopkov;
 • povezovanje znanja in informacij o odvijanju poslovnih in drugih dogajanj znotraj in zunaj organizacije s ciljem zagotavljanja sprejemanja celovitih in optimalnih odločitev;
 • strokovno odgovornost in profesionalnost, razumevanje pomena inovacij in sprememb v delovnih procesih ter odgovornost do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu; 
 • kritično mišljenje in razumevanje pomena učenja kot vseživljenjskega procesa.

Študentje pridobijo naslednje generične kompetence:
 • kritično razmišljanje in samostojno odločanje ter reševanje problemov;
 • sposobnost pozitivnega vplivanja na cilje podjetja s postavljanjem lastnih ciljev, nenehnim odkrivanjem načinov izboljševanja lastnega dela in samoevalviranjem;
 • prilagodljivost novim situacijam, proaktivno in iniciativno delovanje ter usmerjenost v nenehno izboljševanje delovnih rezultatov;
 • odgovornost za kakovost in uspešnost opravljenega dela, spodbujanje prenašanja znanja, inovacij ter prevzemanje odgovornosti za samoučenje na podlagi prepoznavanja lastnih prednosti in slabosti ter za vseživljenjsko učenje;
 • sposobnost podjetnega vedenja;

 

 • učinkovito upravljanje z informacijami, povezovanje informacijskih znanj z vsemi poslovnimi funkcijami, komunikacijske sposobnosti, razumevanja in spoštovanja različnosti kultur;

 

 • usmerjenost v sodelovanje, delo v skupini in timsko delo, kolegialnost, etično in pošteno vedenje do deležnikov v svojem delovnem okolju.

 


Študentje pri študiju pridobijo naslednje poklicno-specifične kompetence:

 

 • sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja poslovanja v praksi na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja, finančnega računovodstva idr.;
 • samostojno načrtovanje, organiziranje, vodenje in spremljanje aktivnosti poslovnega procesa v tajništvu ter spremljanje izvajanja sprejetih poslovnih odločitev; 
 • zagotavljanje administrativne in tehnične podpore poslovnim procesom;

 

 •  zagotavljanje potrebnih in ustreznih informacij, podatkov in gradiv ter posredovanje informacij, podatkov, gradiv, obvestil znotraj in zunaj organizacije;
 • predstavljanje organizacije znotraj in zunaj ter delovanje, skladno s poslovnimi običaji, bontonom, protokolom in etiko;

 

 • uporabo slovenskega in tujega jezika/tujih jezikov za učinkovito in jasno poslovno ustno in pisno sporazumevanje z vsemi deležniki v svojem delovnem okolju;

 

 • uporabo informacijsko komunikacijske tehnologije in sistemov v poslovanju podjetja;

 

 • izvajanje podpornih procesov poslovanja z uporabo učinkovitih delovnih tehnik;

 

 • zavedanje različnosti vlog v delovnem procesu in vrednotenje lastnega dela ter dela drugih;

 

 • sposobnost konkretnega postavljanja ciljev in razporejanja nalog ter postavljanja časovnih omejitev za njihovo doseganje.