Projekt Munera 3 - brezplačen študij za zaposlene študente
Višja strokovna šola Lampret consulting je bila skupaj s konzorcijskimi partnerji in prijaviteljem izbrana na javnem razpisu: »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja 2018-2022« - Munera 3. Projekt omogoča zaposlenim brezplačen študij tudi na višješolskih programih. 

Zaposleni bodi imeli v naslednjih letih veliko priložnosti za izboljšanje svojih kompetenc zaradi potreb na trgu dela, boljših zaposlitvenih možnosti pa tudi osebnega razvoja.  V okviru projekta se bodo izvajali številni programi dodatnega usposabljanja, kvalifikacij oz. prekvalifikacij na področju tehnike, biotehnike in storitev na nivoju poklicnega, srednješolskega strokovnega ter višješolskega izobraževanja. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Več o projektu na povezavi: http://www.munera3.si/


Za zaposlene študente programa Ekonomist (smer komerciala) vpisane od začetka študijskega leta 2018/2019 pa do zaključka študija brezplačno, pod pogojem, da bodo redno izpolnjevali svoje obveznosti, določene v aneksu k pogodbi o izobraževanju.

Ne glede na prejšnji odstavek pa bo šola udeležencem zaračunavala prispevke zgolj za namene in največ v višini, kot je določeno v Ceniku prispevkov (cenik prispevkov.pdf)

Pogoji za vključitev v projekt
V brezplačen izredni študij se lahko vključi kandidat:
- ki je na dan vpisa. redno zaposlen (ima sklenjeno delovno razmerje pri delodajalcu  ali je samozaposlen: samostojni podjetniki, kmetje, ipd.) 
- ki izpolnjuje pogoje za vpis v višješolski program (zaključena 4-letna srednja šola)
- ki ima stalno bivališče v zahodni kohezijski regiji.

Pred vključitvijo v projekt mora kandidat dostaviti ustrezna dokazila, s katerimi dokazuje svoj zaposlitveni status (npr. izpis zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja ZPIZ ali potrdilo delodajalca). 

Vsak vključen mora imeti pogoje za aktivni vpis v CEUVIZ (Centralna evidenca udeležencev vzgoje in izobraževanja). Izredni študenti, ki so bili v določenem programu že vpisani tri leta, v istem programu v projekt ne morejo biti vključeni. 

Način in rok za prijavo v projekt
Izpolnjeno prijavo in zahtevana dokazila (skenirano spričevalo o zaključeni srednji šoli in dokazilo o zaposlitvi) pošljete na elektronski naslov #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM#.
vloga prijava munera 3.pdf
potrdilo delodajalca o zaposlitvi - mu3.pdf

Po prejemu prijave z dokazili, boste obveščeni o nadaljnjem postopku.

Rok za prijavo v projekt je do 20.10.2018 oz..do zapolnitve mest 

Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izidu prijave na projekt
Vsi prijavljeni kandidati bodo o izidu prijave na projekt obveščeni najpozneje do 25.10.2018. Izbrani kandidati bodo potem tudi povabljeni k podpisu pogodbe o izobraževanju.

Merila za vključitev v projekt
Število vpisnih mest za brezplačen študij na višješolskem programu Ekonomist - smer komerciala je omejeno. Na osnovi prejetih prijav bodo kandidati vabljeni na osebni razgovor. Upošteval se bo vrstni red popolnih prijav in kriterij študijske komisije.

Študijska komisija višje šole je v soglasju z ravnateljem sprejela dodatni kriterij za vključitev v projekt za študijsko leto 2018/19:
prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z boljšim učnim uspehom v srednji šoli, pri čemer se upošteva merila za izbiro v primeru omejitve vpisa www.vss-ce.com/vps
V okviru izvedbenega načrta šole se bo lahko v študijskem letu 2018/19 v brezplačen študij vpisalo 6 študentov v 1. letnik (ciklus) 

Obveznosti kandidatov, ki bodo izbrani in vključeni v projekt
- Podpis pogodbe o izobraževanju 
- Podpis aneksa k pogodbi 

V aneksu k pogodbi o izobraževanju se določijo obveznosti, ki jih bo udeleženec moral opraviti, in njihov obseg. Izredni študij se financira za celotno trajanje študija pod pogojem, da študent redno izpolnjuje svoje obveznosti, Če udeleženec ne opravi vseh obveznosti, določenih v pogodbi o izobraževanju, se ga iz projekta MUNERA3 izključi, izobraževanje pa lahko nadaljuje na lastne stroške.

Za spremljanje učinkov in rezultatov operacije bodo morali udeleženci trikrat izpolniti: Vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah sofinanciranih iz ESS. Podatki se bodo zbirali; prvič: ob vključitvi udeležencev v program; drugič: najkasneje štiri (4) tedne po zaključku programa in tretjič: najkasneje šest (6) mesecev po zaključku programa. 

Dodatne informacije 
Za dodatne informacije lahko pišete na elektronski naslov #EM#766871696576696b6949666a617d7c6a643c717c7a66637b6c70747c326e77#EM# 

Predstavitev programa Ekonomist: ekonomist 18-19.pdf

logotip MIZŠ                           04 Logo MUNERA 3 barvni   Logo EKP socialni sklad SLO slogan