Kakovost
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je ena prioritetnih nalog na Višji strokovni šoli Lampret consulting, ki ji posvečamo veliko pozornosti. Kakovostno višjo strokovno šolo pričakujejo študentje, dobre in zaposljive diplomante pa si želijo delodajalci. Govor o izboljšanju kakovosti je govor o izboljšanju razmerij med ljudmi znotraj višje šole, zato je potrebno izdelati dolgoročni plan izboljšanja kakovosti Višje strokovne šole. Pri sledenju tega cilja je potrebna izdelava samoevalvacije po merilih NAKVIS, katere sestavni del so v okviru ugotavljanja in zagotavljanja kakovostnega procesa vključene notranje presoje.

Višja strokovna šola naj bi bila urejena, dobro vodena šola, v kateri bi študenti pridobili ustrezne kompetence in tudi predavatelji naj bi imeli ustrezne kompetence. Višja šola naj bi bila tista šola, iz katere bi odhajali diplomanti z ustreznimi kompetencami. V tem je razlika med dobrimi in slabimi šolami, tu nastopi kakovost in evalvacija. Zato naša višja šola opravlja notranje in zunanje evalvacije.

ZUNANJA EVALVACIJA

V Sloveniji je za zunanjo evalvacijo pristojna Nacionalna agencija za kakovost v višjem šolstvu - NAKVIS. Z zunanjo evalvacijo se ugotavlja doseganje z zakonodajo predpisanih standardov, napredek v delovanju šole in izboljšanje izvajanja študijskih programov. Agencija opravi zunanjo evalvacijo višje strokovne šole vsakih pet let - to je redna evalvacija. Svet Agencije imenuje skupino strokovnjakov, ki  izvede zunanjo evalvacijo na šoli. Zunanji evalvatorji pregledajo samoevalvacijsko poročilo, predloženo dokumentacijo in opravijo obvezen ogled šole. Nato pošljejo evalvacijsko poročilo višji strokovni šoli, ki lahko v roku enega meseca sporoči pripombe. Postopek zunanje evalvacije se konča z odločitvami Sveta NAKVIS-a o doseganju predpisanih standardov.


NOTRANJA EVALVACIJA - SAMOEVALVACIJA ŠOLE


Samoevalvacija je sistematičen pristop zbiranja podatkov o kakovosti zavoda - šole. V samoevalvacijo so zajeti vsi udeleženci (vodstvo, predavatelji, zaposleni, študentje, delodajalci, diplomanti - skratka vsi deležniki šole.Samoevalvacijsko poročilo je dokument, v katerem vodstvo šole prikaže doseganje ciljev in kritično analizo stanja. Vse to mora biti podprto z dokazi, vsebovati mora tudi predloge in priporočila za izboljšanje kakovosti. Lahko rečemo, da je nujno potrebno izdelovati samoevalvacijsko poročilo. Samoevalvacijo je potrebno izvajati, da odkrivamo vrzeli med pričakovanim in dejanskim stanjem, da načrtujemo in izpeljemo izboljšave, ki bodo zmanjšale razkorak med pričakovanim in dejanskim stanjem. Samoevalvacijsko poročilo lahko ovrednotimo kot zelo pomembno poročilo, saj nam poda celovito sliko o kakovosti  šole, daje izhodišča za postavljanje ciljev tako kratkoročnih kot razvojnih ter prioritet. Podatki, ki jih prikažemo v samoevalvacijskem poročilu in imajo določen trend ter nam omogočajo preventivno delovanje. Samoevalvacijsko poročilo vključuje vse zaposlene in ostale sodelujoče v procesu višje strokovne šole. Predstavlja osnovo za sistematično vodenje izboljšav, ki ga izvajamo po metodi PDCA in sicer po naslednjem vrstnem redu:
  • - analiza, ocena stanja,
  • - definiranje ciljev in izboljšave,
  • - prepoznavanje možnosti in načrtovanje aktivnosti za izboljšavo,
  • - izvajanje aktivnosti in merjenje napredka
  • - evalvacija izvedenih izboljšav.