Sistem kakovosti na šoli

Zagotavljanje kakovosti

Dosedanje osnovno vodilo pri razvijanju našega šolskega centra Lampret consulting d.o.o. je bilo, da prisluhnemo potrebam delodajalcev v gospodarstvu in negospodarstvu ter študentom ponudimo strokovna in čim bolj praktično uporabna znanja za uspešno delo v poslovnem okolju.

Skrb za kakovost je na višji strokovni šoli Lampret consulting d.o.o. ključnega pomena pri vodenju vsakodnevnih aktivnosti naše šole.

Na višji strokovni šoli že od začetka svojega delovanja beležimo, kako so z delovanjem šole zadovoljni njeni študentje, delodajalci, izvajalci pedagoškega procesa in zaposleni.

Višja strokovna šola zbira povratne informacije o svojem delu s pomočjo evalvacij, anket, interaktivno spletno stranjo, razgovorov, intervjujev in z vključevanjem v širše družbeno in gospodarsko okolje šole.

Delo na področju kakovosti spremlja tudi komisija za zagotavljanje kakovosti na višji šoli, zahteve sistema vodenja kakovosti pa smo opredelili tudi v Poslovniku kakovosti višje strokovne šole Lampret consulting d.o.o.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN SAMOEVALVACIJA

Na šoli vsako leto izvajamo samoevalvacijo s katero spremljamo in ocenjujemo aktivnosti v študijskih programih.

Sistematično zbiranje predlogov za izboljšanje stanja na šoli kaže na to, da so študentje z našimi programi zadovoljni, saj so bile ocene v vseh letih nad povprečno oceno 4,00 (na ocenjevalni lestvici od 1 – 5).

Prikaz zadovoljstva z našimi višješolskimi programi v grafih in številkah

Graf evalvacija po letih 2004-2018.xls


Šola vsako leto pripravi samoevalvacijsko poročilo, kjer opredeli zagotavljanje kakovosti po posameznih področjih.
Samoevalvacijsko poročilo objavljamo v zaščitenem delu spletne strani pod rubriko Komisija za spremljanje in zagotavljanje kakovosti.


Zelo smo zadovoljni z ocenami, ki se iz leta v leto izboljšujejo. Predvsem pa smo zadovoljni, kajti splošno mnenje študentov je, da je študij na naši višji šoli kakovosten, uporabljene metode moderne in učinkovite, dobri predavatelji praktiki iz podjetij ter, da šola da poleg znanja tudi vrsto drugih poslovnih, poklicnih in osebnostnih kompetenc.

MNENJE O KAKOVOSTI PRIDOBLJENIH VIŠJEŠOLSKIH DIPLOM 

Svoje mnenje o višješolskih programih pa so v letu 2009/10 podali tudi diplomanti. Ocenili so, da znanje ki jim ga je dal izobraževalni program ustreza potrebam poslovnega procesa podjetja/organizacije, kjer so diplomanti zaposleni. Pridobljeno znanje je tudi ustrezno za reševanje težav s katerimi se diplomanti srečujejo v svojih delovnih in življenjskih okoljih.

Ko smo merili kakovost zaposljivosti in napredovanja pa so diplomantje ocenili, da jim je diploma o končanem izobraževanju koristila pri njihovih opravilih v službi na naslednje načine:
- pridobljeno znanje uporabljajo pri opravljanju svojega dela
- pridobili smo praktično znanje, ki ga potrebujemo na svojem delovnem področju
- lažje se prilagajamo na spremembe v delovnem okolju
- pridobili smo boljšo splošno izobrazbo in razgledanost

Nenehno zagotavljanje kakovosti se v delovanju Višje strokovne šole Lampret consulting kaže v naslednjih kazalnikih:
- relativno dober vpis v višješolske študijske programe, ki jih ponujamo
- dobra povprečna ocena vseh evalviranih višješolskih programov
- uspešno sodelovanje z večino javnih in gospodarskih subjektov
- pripadnost študentov naši šoli, ki se kaže tudi skozi nadaljevanje študija na visokošolski in podiplomski ravni

VIŠJA ŠOLA Lampret consulting d.o.o. JE PREJEMNICA PRIZNANJA ZA KAKOVOST

Višja strokovna šola Lampret consulting je maja 2011 prejela Priznanje za vzpostavljen sistem vodenja kakovosti v skladu z zahtevami vodenja kakovosti v višjem strokovnem izobraževanju, v okviru evropskega projekta IMPLETUM, Ministrstva za šolstvo in šport
slika1