Poslovni sekretar
Temeljne poklicno-specifične kompetence poslovnega sekretarja/sekretarke so usmerjene v:
 • sposobnost reševanja praktičnih problemov s področja poslovanja v praksi na podlagi pridobljenih znanj s področja ekonomije, vodenja, prava, informacijsko-komunikacijske tehnologije, slovenskega in tujih jezikov, organizacije, organiziranja poslovnih dogodkov, pisarniškega poslovanja, finančnega računovodstva idr.

Glavni cilji programa pa so zagotovo:
 • sposobnost za vodenje, načrtovanje, organiziranje, vodenje in spremljanje poslovnega procesa v tajništvu,
 • sposobnost za samostojno reševanje zahtevnejših strokovnih problemov v delovnem procesu,
 • opravljanje najzahtevnejših operativno-strokovnih opravil,
 • sposobnost za delo v skupini in timsko delo ter uspešno in učinkovito komuniciranje s sodelavci in poslovnimi partnerji,
 • znanje tujih jezikov za učinkovito ustno in pisno poslovno sporazumevanje,
 • sposobnost poslovno-uradovalnega dopisovanja,
 • skrb za kakovost in doslednost izvajanja dela,
 • sposobnost spremljanja razvoja stroke in uvajanja novosti v delovno okolje,
 • sposobnost zagotavljanje administrativne in tehnične podpore poslovnim procesom,
 • prilagodljivost in ustrezno reagiranje v kritičnih situacijah,
 • sposobnost vodenja sodelavcev ter spremljanje in presojanje kakovosti dela posameznika in skupine,
 • sposobnost za načrtovanje, organiziranje in vodenje poslovnih dogodkov v organizaciji s projektnim pristopom,
 • sposobnost za uspešno in učinkovito uporabo tehnik elektronskega poslovanja, sposobnost učinkovite uporabe elektronskih sistemov za elektronsko poslovanje in sodelovanje pri uvajanju elektronskega poslovanja v organizacijo,
 • sposobnost izdelave enostavnejših predstavitev spletne strani, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije za izvajanje konkretnih postopkov v pisarni, pozna upravni postopek, pravila uporabe upravnega postopka in zna pripraviti dokumentacijo za potrebe izvajanja upravnega postopka,
 • pozna pravni red v državi in strukturo državnih organov ter njihovo vlog, pristojnosti, zna poiskati potrebne predpise za potrebe poslovanja organizacije, sposobnost uporabe pravnih predpisov pri opravljanju dela na področju pisarniškega poslovanja,
 • pozna zakonodajo in predpise s področja delovnega prava, pozna postopke in zna izdelati listine v zvezi z delovnim razmerjem ,
 • pozna osnove računovodstva, vrsto poslovnih knjig in listin.