Pogosta vprašanja

Pogosta vprašanja za program Komerciala 1

Pogosta vprašanja za program Turizem 1


1. Kdaj lahko začnem pripravljati diplomo?
Diplomsko nalogo lahko začnete pripravljati, ko ste opravil vse obveznosti, predpisane s programom oziroma vam ne manjkata več kot dva izpita. Kandidat vloži prošnjo za odobritev teme in naslova diplomske naloge oziroma delovni naslov teme v referatu za študentske zadeve, tako, da predloži izpolnjen obrazec DN-1.

2. Kako se prijavim na izpit?
Študentje po vpisu prejmete vpisno številko in geslo s katerim se preko spleta prijavljate in odjavljate na izpite, prav tako spremljate izpitne roke in rezultate izpitov in imate vpogled v svoj spletni indeks (klasično obliko indeksa smo opustili).

3. Kako poteka študij za izredne študente?
Organizacija študija je prilagojen študentom, ki so zaposleni.
Predavanja in vaje se izvajajo 2x tedensko popoldan po 16 uri in ob sobotah dopoldan po 8


5. Ali se mi priznajo izpiti iz drugih visokih šol ali fakultet?
Če imate opravljene sorodne izpite na drugih visokošolskih zavodih ali fakultetah lahko po vpisu oddate vlogo za priznavanje izpitov v referatu šole. Vlogi za priznavanje izpita je potrebno priložiti potrdilo o opravljenih izpitih, iz katerih je razvidna ocena in datum opravljanja izpita, prav tako je potrebno priložiti učni program predmeta, ki mora biti potrjen s strani šole. Zaradi spremembe družbene in ekonomske ureditve in razvoja znanosti večino vsebin predmetov, ki so bili opravljeni pred 10 leti in več, ni mogoče priznati.

Na osnovi predloga nosilca predmeta dokončno o priznavanju izpita odloča Komisija za študijske zadeve.

6. Kako je program ovrednoten z ECTS?
Visokošolski strokovni študijski program je ovrednoten s kreditnim sistemom ECTS (European Credit Transfer System) in je usklajen z Merili za kreditno ovrednotenje študijskih programov po ECTS, ki jih je sprejel Svet RS za visoko šolstvo.
V skladu s kreditnim sistemom ECTS so predmeti, praktično usposabljanje in diplomske naloge ovrednoteni s kreditnimi točkami glede na celotno obremenitev povprečnega študenta, ki je potrebna, da opravi obveznosti, ki jih program predvideva. Te obremenitve so predavanja, seminarske naloge in vaje, drugo organizirano študijsko delo, individualno študijsko delo, priprava na izpite in druge oblike preverjanja in ocenjevanja znanja, praktično usposabljanje, pisni in ustni izpiti.

Bistvena značilnost kreditnega sistema ECTS torej je, da temelji na delovni obremenitvi študenta. 1 ECTS predstavlja 20 do 30 ur dela za študenta, da se ob vseh vrstah obremenitev uspešno pripravi za opravljanje izpita.
V posameznem letniku študijskega programa študent zberete 60 ECTS, v času celotnega študija pa 180 ECTS.


7. Kako je za študente urejen dostop do študijske literature?

Študijsko literaturo izdaja Fakulteta za komercialne in poslovne vede Celje in jo študent dobi na prvem predavanju ali v e učilnici za vsak predmet posebej. 
Knjižnica za samostojno učenje na FKPV je sodobno opremljena in založena s strokovno literaturo, strokovnimi revijami in podatkovnimi bazami za potrebe študija.

8. Kako dolgo traja študij?
Izredni dodiplomski študij traja 3 leta.

Za diplomante višješolskih programov traja študij 2 leti.